Most Money үйлчилгээний биллер-байгууллагыг МОСТ-ын сүлжээнд залгасан холболтоос хамааруулан онлайн-биллер, оффлайн-биллер, аутлайн-биллер гэж 3 төрөлд ангилна.
ОНЛАЙН БИЛЛЕР
- Өөрийн биллингийн системтэй, түүнийгээ МОСТ-той зориулалтын интерфэйсээр (API) залгаж холболт хийсэн биллер-байгууллага юм.
- Ийм биллер-байгууллагын төлбөр төлөгч MostMoney үйлчилгээ ашиглан гар утас, интернэтээр шууд биллээ шалгаж чадах бөгөөд төлбөр хийхэд биллингийн систем дээр нь төлбөр хийгдсэн тухай автоматаар бүртгэж авна.
- Төлбөр төлөгч нь MostMoney хэрэглэгч биш тохиолдолд MostMoney үйлчилгээний гишүүн аль нэг банкны салбар дээр очиж, биллээ дуудаж шалгаад төлбөрөө бэлнээр хийж бас болно.
ОФЛАЙН БИЛЛЕР
- МОСТ-ын сүлжээнд файл дамжуулах түвшинд холболт хийгдсэн байна.
- Биллийн мэдээллээ “жагсаалт”-аар бэлтгэж файлаар МОСТ руу хүргүүлж, түүн дээр үндэслэн MОСТ-ын зүгээс sms-мессэж, е-мэйлээр төлбөр төлөгч нарт биллийн тухай мэдэгдэл илгээнэ.
- Төлбөр төлөгч нар MostMoney үйлчилгээ ашиглан биллийн төлбөр хийсний дараа тодорхой хугацаанд энэ тухай мэдээллийг файлаар буцааж авна.
- Төлбөр төлөгч нь MostMoney хэрэглэгч биш тохиолдолд MostMoney үйлчилгээний гишүүн аль нэг банкны салбар дээр очиж, биллээ дуудаж шалгаад төлбөрөө бэлнээр хийж болно.
АУТЛАЙН БИЛЛЕР
- MostMoney үйлчилгээнд хараахан элсээгүй, МОСТ-ын сүлжээтэй холболт байхгүй, зөвхөн төлбөр хүлээн авах банкны дансаа МОСТ-д бүртгүүлсэн биллер юм.
Биллер банкны дансаа бүртгүүлэх Биллерээр элсэх
- Төлбөр төлөгч нь “Билл Төлбөр”-ийн дэлгэц дээр хэрэглэгчийн дугаар, мөнгөний дүнгээ оруулж төлбөр хийнэ.
- Төлбөр төлөгч нь MostMoney хэрэглэгч биш тохиолдолд www.mostmoney.mn сайтаар орж банкны картаа ашиглан, эсвэл MostMoney үйлчилгээний гишүүн аль нэг банкны салбар дээр очиж бэлнээр төлбөр хийж болно.
- Most Money үйлчилгээний зүгээс биллийн төлбөр хийгдсэн тухай мэдэгдэл ирэхгүй, тийм учраас биллийн төлбөр хийгдсэн эсэхийг биллер нь өөрийн банкны хуулга дээрээс шүүн үзэж шалгаж байх шаардлагатай.
МЭДЭГДЭЛ ХҮРГЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
- Биллер-байгууллага нь МОСТ-ын мэдэгдэл хүргэх үйлчилгээнд бүртгүүлж, биллийн тухай болон бусад мэдэгдлүүдээ хэрэглэгч нартаа гар утасны мессэжээр илгээж байх боломжтой.
ЭЛСЭХ ЗААВАР
Онлайн биллерээр элсэх
1. Most Money үйлчилгээний гэрээ байгуулна Гэрээний загвар
2. МОСТ ба Биллер хоорондын сүлжээний холболт Сүлжээний холболтын заавар
3. Програм хагамжийн холболт API
Офлайн биллерээр элсэх
1. Most Money үйлчилгээний гэрээ байгуулна Гэрээний загвар
3. МОСТ руу файл дамжуулах Файл бэлтгэх заавар
4. МОСТ-оос төлбөр хийгдсэн тухай мэдэгдэл хүлээн авах Файл хүлээн авах заавар
Аутлайн биллерээр элсэх
1. Most Money үйлчилгээнд бүртгүүлэх Бүртгэлийн загвар
2. Төлбөр хийгдсэн тухай банкны хуулгаа шалгах